Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan:
  - de webpagina;
  - de digitale nieuwsbrief;
  - de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  - schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina en de digitale nieuwsbrief. Door de webpagina en/of de digitale nieuwsbrief te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.  De uitgever spant zich in de digitale nieuwsbrief met de meeste voorzichtigheid samen te stellen.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina en digitale nieuwsbrief in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina en digitale nieuwsbrief of met de onmogelijkheid de webpagina en digitale nieuwsbrief te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina en digitale nieuwsbrief naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina en digitale nieuwsbrief gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina en digitale nieuwsbrief of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina en digitale nieuwsbrief verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina en digitale nieuwsbrief te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina en digitale nieuwsbrief zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina en digitale nieuwsbrief monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina en digitale nieuwsbrief, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.