• CMK Groningen - resultaten EVI

Kwaliteit cultuureducatie Groningen groeit!

Categorie: 
Onderwijs

Er is een stijgende lijn in de kwaliteit van de cultuureducatie in het primair onderwijs in Groningen.
De sterkste groei, sinds de vorige meting in 2016, is te zien bij de rol die scholen spelen in hun cultuurnetwerk. Zeker 95% van de scholen geeft aan dat zij een actieve rol hebben binnen het cultuureducatienetwerk in hun regio en in contacten met de culturele omgeving. 
Daarnaast hebben ook steeds meer scholen een vastgelegde visie voor cultuuronderwijs en worden leerkrachten deskundiger. 
Eens in de twee jaar onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen de stand van cultuuronderwijs in de provincie Groningen. De onderzoekers maken hierbij gebruik van de gegevens uit het evaluatie-instrument EVI.
EVI helpt scholen om de stand van zaken van de cultuureducatie op de eigen school in kaart te brengen. Alle scholen die deelnemen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) maken gebruik van EVI. De uitkomsten van het onderzoek zijn op 12 november 2018 gepresenteerd aan schooldirecties en overheden.
De samenvatting van het onderzoek is hieronder te vinden. Het volledige EVI-onderzoek verschijn begint december.