Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De wet is bedoeld om de kwaliteit van besturen te verbeteren en misstanden (wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, e.d.) te voorkomen. 

De wet is er gekomen om een beter bestuur te krijgen van grote verenigingen en stichtingen die met publiek geld werken (woningbouwverenigingen, ziekenhuizen, scholen etc). Maar een aantal bepalingen uit de nieuwe wet is ook relevant voor (kleinere) verenigingen en stichtingen in onder meer de cultuursector. 

De belangrijkste aandachtspunten:

  • Bestuursmodel
  • Aansprakelijkheid bestuursleden
  • Tegenstrijdige belangen
  • Afwezigheid (ontstentenis, belet) bestuursleden
  • Meervoudig stemrecht
  • Ontslag bestuurders van stichtingen 

De wet nodigt uit om na te denken over integer bestuur, daar (waar nodig) binnen de vereniging of stichting nadere afspraken over te maken en eventueel de statuten aan te passen. Aanpassingen in de statuten hoeven niet voor 1 juli 2021, maar kunnen meegenomen worden bij de eerstvolgende statutenwijzigingen.

Heb je hulp nodig neem dan contact op met Michiel van der Kaaij.

  • Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen